پشه ای که5طبقه اومده بالا حقشه که نیشت بزنه، زحمت کشیده...متوجه ای؟