عاغا یه روز سرصف عابر بانک بودم هف هش نفر پشت سرم بودن.خواستم رمز کارتمو عوض کنم خودمو جوری گرفتم که هیشکی نبینه.رمز جدیدو زدم 1375 اما تکرار رمزو حواسم نبود زدم 1357.یهو همه با هم گفتن رمز اولت1375بود!!!(چجوری دیدن؟خدا میدونه)یه نگاه معنادار بهشون کردم که دیگه از این کنجکاویا(شایدم فضولیا)نکنن..........آخه این چه عادت بدیه.شاید من یه کار خصوصی داشته باشم.........والا به غرعان