دخترعمه م یه اس عاشقانه برام فرستاده بود؛ بعد آخرش نوشته بود عباس نظرت چیه راجع به این جمله ؟
منم اعصاب نداشتم اومدم بفرستم برو بابا اسکل توام دلت خوشه ها من چمیدونم!
که یهو انگشتم به ارسال خورد براش اس خالی فرستاده شد!!!
تا اومدم همون جمله رو بفرستم جواب داد:
وای چه تعبیر رمانتیکی!!! یک دنیا سکوت....جملات وصف ناپذیر,دنیایی از حرف های ناگفته ...آفرین آفرین واقعا خیلی توی زمینه ادبیات استعداد داری!!!
حیف شیشه هامون نشکنه,مگه نه تا الان 100 بار با سر رفته بودم تو شیشه!!!