مــثــل ِ تــــــار ِ مــــوهــــــایــش
ایــن بــــــار
دوســتــت دارم هــــــایــــــم
پــشــت ِ گــوشــش انــــــداخــــــت

و رفــــت