این افزایش بازدید رایگان نیست ! 

ولی بسیار ارزون قیمته 

قیمت به شرح زیر میباشد ( فعلا فقط تا 2000 بازدید روزانه اضافه میکنیم )

 

قیمت ها :

1000 بازدید روزانه به مدت 10 روز : قیمت  هزار  تومان
1000 بازدید روزانه به مدت 20 روز : قیمت 2 هزار تومان + 3 روز رایگان
1000 بازدید روزانه به مدت 30 روز : قیمت 3 هزار تومان + 7 روز رایگان

 

2000 بازدید روزانه به مدت 10 روز قیمت 2 هزار تومان
2000 بازدید روزانه به مدت 20 روز فیمت 4 هزار تومان  + 3 روز رایگان 
2000 بازدید روزانه به مدت 30 روز قیمت 6 هزار تومان  + 7 روز رایگان 

 

طرح برنزی : 

1000 بازدید روزانه به مدت 3 ماه قیمت 9 هزار تومان + 1 ماه رایگان
2000 بازدید روزانه به مدت 3 ماه قیمت 18 هزار تومان + 1 ماه رایگان 

 

طرح نقره ای :

1000 بازدید روزانه به مدت 6 ماه قیمت 17 هزار تومان + 2 ماه رایگان + 1000 تومان تخفیف
2000 بازدید روزانه به مدت 6 ماه قیمت 34 هزار تومان + 2 ماه رایگان + 2000 تومان تخفیف